Rabbi Akiva Eiger

רבי עקיבא איגר זצ”ל
רבי עקיבא איגר היה אחד הגאונים הגדולים של זמננו שהטביע חותם עמוק על חיי היהודים בני דורו. הוא נולד באייזנשטאדט [שהיתה אז שייכת להונגריה] שהיתה ידועה כמקום תורה כבן למשפחת רבנים וגדולי תורה. שם משפחתו אומנם היתה גינז, אך הוא נקרא על שם סבו, אבי אמו, רבי עקיבא איגר, שהיה רב בפרשבורג. רבי עקיבא איגר למד בישיבה של דודו, רבי בנימין וולף איגר, בברסלאו. לאחר מכן נתמנה כראש דישיבת ליסה הפולנית וכן ישיבות אחרות ויצא שמעו כגאון בעל שעור קומה.

לאחר שנשא אישה, בתו של יהודי אמיד וידוע שם, נבחר לרבה של מרקיש-פרידלנד שבפרוסיה. רבי עקיבא לא שבע רוב נחת מסידור זה, כי הוא היה צנוע ועניו, מסור ללימודים ולא רצה להפוך להפוך את תורתו למקור פרנסה. אולם בהשפעת חותנו והמשפחה, נעתר לבסוף וקיבל את המשרה בהיותו כבן שלושים שנה. הוא שימש ברבנות בעיר זו קרוב ל – 25 שנה. לאחר מכן הוזמן רבי עקיבא איגר לכהן כרבה של פוזנן, שהיתה עיר ואם בישראל. למעשה נהיה רבם של העיר והגליל כולו, אם כי מעולם לא השתמש בתואר זה.

סיפורים רבים מתהלכים סביב אישיותו המופלאה של רבי עקיבא איגר, על ענוותנותו וצניעותו. אחד מסיפורים אלה הנוגע ללב ממש, קשור בכניסתו של רבי עקיבא איגר לכהונתו החדשה. רבי עקיבא איגר הגיע לעיר בכרכרה רתומה לסוסים אבירים, בחברת חתנו רבי משה סופר [שהתפרסם לארח מכן כבעל ה"חתם סופר"] שנשא את בתו שנתיים קודם לכן. כל בני העיר יצאו לקבל את פני שני הגאונים הגדולים והם עמדו בצידי הדרך והריעו לבאים. החת”ם סופר חשב, כי כל הכבוד הזה מכון לחותנו הדגול שבא להיכנס למשרתו החדשה. הוא ירד מהכרכרה והלך בצידה, בהצטרפו אל הקהל החולק כבוד לרב החדש. לאחר זמן מה העיף מבט אל עברה השני של הכרכרה ומה רבה השתוממותו כאשר ראה את חותנו, הרב החדש, צועד שם אף הוא בצד הכרכרה. התברר כי רבי עקיבא חשב שקבלת הפנים המפוארת נועדה לא לו כי אם לחתנו הגדול בתורה.

כתביו עוסקים, ברובם בניתוח ופירוש סוגיות קשות שבתלמוד בדרך המיוחדת לו . הגהותיו על התלמוד מופיעות בכל מהדורה רגילה. רבי עקיבא איגר נפטר בגיל 77. על מצבתו חרותות המילים: “הרב רבנו עקיבא איגר עבד לעבדי השם”.

Source: esaenay.co.il

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>